Utställningsreglemente

Utställningsreglemente gällande för SRF, Lokal och Specialklubbar


Antagna på stämman 10 04 25


§ 1 ANORDNANDE

• Utställning anordnas genom beslut av SRF:s eller LA:s styrelse.

§ 2 UTSTÄLLNINGSKOMMITÉ

• För varje utställning väljer styrelsen en kommitté och en kommissarie.

• Kommittén kan inom sig utse en vice kommissarie. Kommissarien leder och fördelar alla

arbetsuppgifter i samråd.

§ 3 UTSTÄLLNINGENS ART

Bedömningsutställning:

• Bedömningen skall ske enligt av SRF antagen standard. Anmälningsavgift skall erläggas.

• Rak prislista är möjlig och skall anges i utannonseringen.

Propagandautställning:

• Normalt ingen skriftlig bedömning.

• Djuren skall vara ringade med av SRF:s godkänd fast fotring.

§ 4 UTSTÄLLNINGSBART DJUR

• Endast djur tillhörande ras och färg upptagen i SRF godtagen standard eller djur med skriftlig

och av SRF godkänd preliminär standard får ställas ut.

• Endast djur med av SRF godkänd fast fotring får ställas ut.

• SRF, SDK och för utlandet infört ringat djur med behörig införselhandling

§ 5 ANMÄLNINGSAVGIFT

• Kommittén beslutar om anmälningsavgifter för utställning.

§ 6 VAL AV DOMARE

• Kommittén väljer domare.

• Valda domare skall vara godkända av SRF. Utbildade domare från andra länder kan väljas.

§ 7 CHEFSDOMARE

• Till nationalutställningen skall en chefsdomare utses.

• Chefsdomare utses av förbundsstyrlsen.

§ 8 INBJUDAN

• Inbjudan att delta i utställning sker genom annons i SRF:s tidskrift och/eller utskick till medlemmarna.

§ 9 RÄTT ATT UTSTÄLLA DJUR

• SRF:s medlemmar har rätt att ställa djur.

• Medlem ansluten till landsorganisation jämförbar med SRF och tillknuten Europaförbundet har

rätt att ställa ut djur.

• Deltagande i utställning sker genom skriftlig anmälan.

§ 10 ENTRÉAVGIFT

• Kommittén beslutar om entréavgiftens storlek, för nationalutställning med samråd med FS.

§ 11 TILLSTÅND

• Kommissarien skall anmäla utställningen till polismyndighet.

§ 12 INFORMATION

• På nationalutställning skall SRF:s informationsansvariga tillhandahålla information om SRF:s

verksamhet.

• Övriga utställningar av utställningskommittén.

§ 13 ANM. MOT KOMMITTÉN

• Anmärkning mot kommittén skall skriftligen avlämnas till SRF:s eller LA:s styrelse senast 14

dgr. efter utställningens sista dag.

• Styrelsen beslutar i ärendet.

• Eventuellt överklagande kan göras hos SRF:s årsstämma.

§ 14 DJUREN FÖRE OCH UNDER UTSTÄLLNINGEN

• Burarna förses med strö.

• Till ankor och gäss bör halm och grus användas.

• Djuren skall ha tillgång till en halv giva foder och vatten vid ankomst till utställningen. Fullvärdigt

foder och vatten resten av utställningstiden.

• Värpta ägg tillfaller utställningen och skall borttagas ur burarna och förstöras av kommittén

utsedd/utsedda personer.

• Speciell plats måste anordnas för sjuka djur.

• Sundhetskontroll av djuren före de placeras i burarna av kommittén utsedd/utsedda personer.

• Djuren placeras i utställnings burar av utställningskommittén utsedd personal.

• Ras, kön eller färg enligt anmälan får inte ändras.

• Ägaren skall ha möjlighet att besöka utställningen i samband med inlämning av djur.

§ 15 KATALOG

Utställningskatalog skall upprättas och uppställas enligt följande:

• Dvärghöns lätt ras.

• Dvärghöns tung ras.

• Stora höns lätt ras.

• Stora höns tung ras.

• Ankor och gäss.

• Kalkoner och pärlhöns.

• Prydnadsfjäderfä.

• Voljärer.

• Äggsamling.

Inom avdelningarna skall raserna ordnas enligt följande:

• Svenska raser.

• Övriga raser i bokstavsordning.

Varje ras börjar med de enfärgade i följande ordning:

vit, svart, gul, blå, pärlgrå och röd, därefter följer de tecknade.

Katalogen får inte utlämnas eller försäljas förrän bedömningen är avslutad.

§ 16 ANMÄLAN AV DJUR VOLJÄR OCH ÄGGBEDÖMNING

• Anmälan skall ske skriftligt.

• Anmälningsavgiften skall insättas på SRF:s eller LA:s konto inom föreskriven tid.

• För sent inkommen anmälan och anmälningsavgift godtas ej.

§ 17 GRUPPINDELNING

Varje avdelning ( se § 15 ) indelas i grupper om förslagsvis 10 ( 8-14 ) djur. Varje grupp skall om

möjligt bestå av samma ras och färg. Är fler än 14 djur anmälda av samma ras och färg skall de

utgöra en grupp. Består en grupp av fler än 60 djur skall den delas enligt följande: tuppar/hanar skall

utgöra en grupp och hönor/honor skall utgöra en grupp.

Voljärer utgör en grupp och äggsamling en grupp.

§ 18 BEDÖMNING

• Endast djur enligt § 4 kan bedömas.

• Endast bedömningskort upptagna i standarden eller av FS godkända får användas.

• Varje grupp skall bedömas av en domare.

• Domare skall ges möjlighet att ostörda utföra sitt arbete.

• Följande gäller om djur felanmälts, felplacerats, har felaktig ring eller anlänt för sent.

1. Helt fel ras. Ingen bedömning. Anteckning på kortet: kan ej bedömas, fel ras.

2. Stor ras insatt som dvärg eller tvärt om. Bedöms.( stort djur insatt som dvärg måste ev. flyttas

till en större bur ).

3. 1.0 insatt istället för 0.1 eller tvärt om. Bedöms. Anteckning på kortet: fel anmält, kan ej erhålla

HP.

4. Rätt ras och kön men fel färg. Bedöms. Anteckning på kortet: fel anmält, kan ej erhålla HP.

5. Felringat djur. Bedöms. Anteckning på kortet: fel ring, kan ej erhålla HP.

6. Märkt djur, extra fotring eller dylikt. Bedöms ej. Anteckning på kortet: djuret märkt kan ej

bedömas.

7. Ej anlänt djur. Anteckning på kortet: saknas.

8. För sent anlänt djur, bedöms och tilldelas pris om bedömningen inte är påbörjad i gruppen. Är

bedömningen påbörjad bedöms djuret. Anteckning på kortet: för sent anlänt, kan ej erhålla HP.

( djuret insätts av någon i kommittén ej av ägaren ).

9. Sjukt djur och eller med ohyra, eller äggsamlingar avlägsnas från buren genom kommitténs

försorg.

10. Endast kommitté medlemmar eller person med kommitténs tillstånd får ta ut djur ur burarna.

§ 19 DOMARNA

Domarna skall vid bedömning:

• Anteckna djurets ringnummer, ringens storlek, årtal och slutpoäng med kulspetspenna. På bedömningskortet

motivera sin bedömning. Skriftligt meddela kommittén om misstanke om fusk

eller annan otillåten handling föreligger enligt § 26.

• Utse det antal hederspristagare plus ett reservdjur, som behövs i gruppen.

• För övrigt gäller:

• Domare får ej bedöma den ras och färgvarietet hon/han själv eller någon annan nära anhörig

utställer.

• Domare får inte före bedömningens avslutning mottaga eller ge information om vem som är

utställare av utställt djur.

• Om domare summerat fel på kortet och ej finns kvar på utställningen, träder chefsdomarens

rättigheter in att summera kort.

§ 20 CHEFSDOMARES ARBETSUPPGIFTER VID NAT.UTST. ELLER

LIKNANDE UTST.

• En chefsdomares huvuduppgift är att samordna bedömningen och arbeta för likvärdig bedömning

mellan domare. Då domare vill utdela 96 poäng eller högre skall de rådgöra med chefsdomaren

om poängtilldelningen. Chefsdomaren kan inte ändra utförd bedömning, med mindre än

att den är gjord i strid mot standarden.

• Chefsdomaren kan rätta felsummerat kort. Poängkortets slutsumma gäller. Chefsdomaren skall

ha genomgång med domarna innan utställningen.

§ 21 HEDERSPRISFÖRTECKNING OCH BÄST I RAS

• Hedersprisförteckning och Bäst i ras skall upprättas och fastställas innan bedömningen är

avslutad.

• Speciella hederspriser enligt givarens bestämmelser. Givarens bestämmelser meddelas kommittén

skriftligt.

• Har inte givaren meddelat någon bestämmelse ingår priset i hedersprisförteckningen.

§ 22 KOKARDER, PRISER OCH DIPLOM

• Endast djur som vid bedömningen erhållit 90 poäng kan tilldelas kokard och pris eller diplom.

• Utställningskommittén skall tillse att det antal kokarder och priser som behövs finns tillgängligt.

§ 23 RANGORDNING

Hederspris tilldelat djur skall vid placering i hedersprisförteckning, inom varje avdelning

(se § 17), placeras enligt följande:

1. Högst poäng.

2. Är ställningen lika går tecknat djur före enfärgat.

3. Är ställningen fortfarande lika går tupp/hane före höna/hona.

4. Är ställningen fortfarande lika gäller högst poäng för typ och helhetsintryck.

5. Är ställningen fortfarande lika gäller högst poäng för färg och teckning.

6. Ät ställningen fortfarande lika avgör skiljedomare ( chefsdomare ), om denna inte finns tillgänglig,

lottning.

Vid LA-utställning kan hedersprisförteckningen, uppställas för alla djur utan hänsyn till avdelning.

§ 24 PRISUTDELNING VID NATIONALUTSTÄLLNING

Vid prisutdelning skall följande ordning gälla:

1. Europeiska förbundets medalj.

2. Svensk champion senior.

3. Svensk champion junior.

4. Skandinaviska plaketten.

5. Blå/Gul Svensk Mästare.

6. SRF:s vandringspriser och Blå band (utdelas avdelningsvis)

7. SRF:s medaljer ( utdelas avdelningsvis )

Ovanstående priser kan endast utdelas till SRF:s ringade djur enligt bestämmelser från

Europaförbundet och Skandinaviska förbundet.

8. Övriga länders championat och priser.

9. Skänkta priser.

10. Alla typer av HP och Bäst i ras.

11. Juniorpriser.

Efter avslutad prisutdelning kan prislistan ej ändras.

§ 25 MÄRKNING, PUTSNING

• Tillåten märkning, hålmärkning mellan tårna.

• Tillåten putsning: tvättning, ingnidning av färglös olja eller dylikt av näbb, ben och tår.

• Avlägsnande av små fjädrar som stör teckningsbild eller korrekta färgfältsgränser, samt dun på

ben och tår.

§ 26 OTILLÅTEN HANDLING OCH PÅFÖLJD

Följande handling straffas:

1. Färgning, bortklippning eller klistring av fjädrar, som kan leda till förbättring av fjäderskrud.

2. Bortklippning av defekter på kam eller sporre på höna.

3. Falsk utvidgad, färgad avklippt eller sammanlödd ring.

4. Otillåten märkning och putsning

• Anledning till misstanke om fusk eller påvisbart fusk anmält av domare eller annan person

delges utställningskommittén skriftligt.

• Utställningskommittén skall till SRF:s styrelse rapportera om fusk, senast 14 dagar efter utställningens

sista dag.

• SRF:s styrelse fastställer straff enligt SRF:s stadga.

• Varje försök att vilseleda domare i syfte att tjäna poäng döms såsom fullbordad handling till

avstängning upp till två år.

§ 27 FÖRSÄLJINING

• Försäljningsavdelning bör anordnas.

• Kommittén utser personer som ansvarar för försäljningsavdelningen.

• Endast utställare får sälja djur.

• Försäljningsavgift skall erläggas för varje försålt djur.

• Kommittén beslutar om försäljningsavgiften.

• Endast djur enligt § 4 får säljas på försäljningsavdelningen.

• Djuren skall vara granskade av domare utsedd av utställningskommittén.

• Endast friska djur får säljas.

§ 28 FÖRSÄLJNING AV UTSTÄLLT DJUR

• Djur till salu och prisuppgift kan anges i anmälan. Till salu och pris införs i katalog.

• Djur kan anmälas till salu efter bedömning. Anmälan görs i försäljningsavdelningen.

• Till salu och prisuppgift anslås av försäljningsansvariga på djurets bur.

• Försålt utställningsdjur får inte avhämtas före ordinarie avhämtningstid utan särskilt tillstånd av

kommissarien.

Reglemente för SRF:s Vandringspris

För tävlan om SRF:s vandringspriser och blå band gäller följande:

§ 1

Tävlan om SRF:s vandringspriser sker vid SRF:s Nationalutställning eller utställning som kan

komma att ersätta denna.

§ 2

Endast SRF:s medlemmar kan tävla om vandringspriser.

§ 3

Tävlan om SRF:s vandringspriser omfattar en tid av tio år.

• De årtal som ingår i tidsperioden beslutas av SRF:s årsstämma.

• Uppfödare som vunnit vandringspriset inom samma avdelning flest gånger nämnda period får priset.

• Har vid årsperiodens slut två eller fler uppfödare vunnit inteckningar i priset lika många år

vardera skall dessa tävla om priset ytterligare ett år.

• Den vid nämnda två eller flera uppfödare som vinner priset får vandringspriset detta elfte extra

år. Skulle ingen av dessa ställa ut sker lottning mellan dem om vem priset skall tillfalla.

§ 4

Inom varje avdelning tävlas om endast ett SRF:s vandringspris.

Varje avdelning omfattar följande djur.

• Dvärghöns lätt ras

• Dvärghöns tung ras

• Stora höns lätt ras

• Stora höns tung ras

• Ankor och gäss

• Kalkoner och pärlhöns

• Prydnadsfjäderfä

Till avdelningen kalkoner och pärlhöns hör inte vildformerna av dessa utan de hör till prydnadsfjäderfä.

§ 5

Endast uppfödare av utställt djur kan vinna inteckning i vandringspriserna och slutligen tilldelas dem.

§ 6

Uppfödare är den medlem som enligt SRF:s ringjournal är antecknad för den ring djuret bär.

§ 7

Med högst bedömda djuret i varje avdelning vinner inteckning i vandringspriset och erhåller diplom,

blå band och kokard för dessa priser.

• Skulle 95 poåäng inte ha uppnåtts av något djur i en avdelning utdelas inte ovan nämnda pris.

• Utebliven utdelning enligt ovan förlänger inte tidsperioden för vandringspriset inom avdelningen.

§ 8

Med högst bedömda djur menas det djur som i sin avdelning fått högsta poängsumma.

• Skulle två eller flera djur ha lika poängsumma vinnder det djur som är tecknat.

• Är ställningen fortfarande lika vinner tupp (hane) före höna (hona).

• Är ställningen fortfarande lika vinnder det djur som har högst poäng för typ och helhetsintryck.

• Är ställningen fortfarande lika vinnder det djur som har högst poäng för färg och teckning.

• Är ställningen fortfarande lika avgör en skiljedomare, om denne ej finns tillgänglig, lottning.

§ 9

Inteckning av vandringspris.

• Varje år som uppfödare vinner vandringspris erhåller han/hon en inteckning i vandringspriset.

• Denna inteckning utgörs av att hans/hennes namn och årtal för det år inteckningen vunnits

ingraveras på vandringspriset.

• Vinnaren av vandringspriset får mottaga och till nästa års utställning gravera det och förvara

det. (SRF står för graveringskostnaden.)

• Till varje utställning skall fjolårsvinnaren av vandringspriset i god tid och i fullgott skick återlämna

priset till utställningskommittén.

§ 10

Diplom, blå band och kokard.

• Högst bedömda djur enligt § 8 tilldelas diplom, blå band och kokard.

• Diplom, blå band och kokard tilldelas utställaren av vinnande djur för alltid.

§ 11

Inköpta och utställda djur.

• Är vinnande djur inköpt och utställt av köparen erhåller uppfödaren av detta, inteckningen i

vandringspriset och utställaren får diplomet, blå bandet och kokarden.

• Vandringspris och inteckning i det kan tilldelas postumt.

• Inteckning i vandringspris kan inte tilldelas uppfödaren av vinnande djur om han inte är medlem

i SRF. I detta fall diskvalificeras djuret från tävlan om priset.

§ 12

Tvister och klagomål med anledning av vandringspris, inteckning i dem, diplom, blå band och

kokard handlägges enligt § 13 i SRF utställningsreglemente.

Reglemente för SRF:s Medaljer

För tävlan om SRF:s medaljer gäller följande:

§ 1

Tävlan om och tilldelandet av medaljer sker vid SRF:s Nationalutställning eller utställning som kan

komma att ersätta denna.

§ 2

Endast SRF:s medlemmar kan tävla om och tilldelas medaljer.

§ 3

Medaljerna tilldelas de tre bästa grupperna inom varje avdelning utställda djur.

Varje avdelning omfattar följande djur.

• Dvärghöns lätt ras

• Dvärghöns tung ras

• Stora höns lätt ras

• Stora höns tung ras

• Ankor och gäss

• Kalkoner och pärlhöns

• Prydnadsfjäderfä

Till avdelningen kalkoner och pärlhöns hör inte vildformerna av dessa utan de hör till prydnadsfjäderfä.

§ 4

Medaljer kan endast tilldelas grupper om en tupp/hane och två hönor/honor.

§ 5

Djur i varje grupp skall vara av samma ras, färg och teckning.

§ 6

Samtliga djur i gruppen skall vara anmälda och utställda i ett namn.

§ 7

Samtliga djur i gruppen skall vara ringade med endast en uppfödares ring.

§ 8

Endast uppfödaren av en utställd grupp kan vinna och tilldelas medalj.

§ 9

Uppfödare är den medlem som enligt SRF:s ringjournal är antecknad för de ringar djuren bär.

§ 10

De tre djuren i varje grupp skall var för sig ha tilldömts minst 92 poäng.

§ 11

Medaljer tilldelas de tre bästa grupperna inom varje avdelning vilka erhåller guld- silver- respektive

bronsmedalj.

§ 12

Med bästa grupp avses den grupp vars djur fått högsta sammanlagda poängsumma.

• Skulle två eller flera grupper ha lika poängsumma vinner den grupp som består av tecknade djur.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp som har det högst bedömda enskilda djuret.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp vars poängsumma för typ och helhetsintryck

är högst.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp vars poängsumma för färg och teckning är högst.

• Är ställningen fortfarande lika avgör en skiljedomare, om denne inte finns tillgänglig, lottning.

§ 13

Inköpta och utställda djur.

• Är medaljvinnande djur inköpt och utställt av köparen tillfaller medaljen,

 

men utställaren

erhåller kokarden

 

 

 

.

• Medalj kan tilldelas postumt.

 

• Medalj kan ej tilldelas uppfödare som ej är medlem i SRF. I detta fall diskvalificeras gruppen

 

från tävlan om medaljen.

 

 

§ 12

Tvister och klagomål angående medaljer handlägges enligt § 13 i SRF utställningsreglemente

Utställningsreglemente gällande för

SRF, LA och Specialklubbar

Antagna på stämman 10 04 25

§ 1 ANORDNANDE

• Utställning anordnas genom beslut av SRF:s eller LA:s styrelse.

§ 2 UTSTÄLLNINGSKOMMITÉ

• För varje utställning väljer styrelsen en kommitté och en kommissarie.

• Kommittén kan inom sig utse en vice kommissarie. Kommissarien leder och fördelar alla

arbetsuppgifter i samråd.

§ 3 UTSTÄLLNINGENS ART

Bedömningsutställning:

• Bedömningen skall ske enligt av SRF antagen standard. Anmälningsavgift skall erläggas.

• Rak prislista är möjlig och skall anges i utannonseringen.

Propagandautställning:

• Normalt ingen skriftlig bedömning.

• Djuren skall vara ringade med av SRF:s godkänd fast fotring.

§ 4 UTSTÄLLNINGSBART DJUR

• Endast djur tillhörande ras och färg upptagen i SRF godtagen standard eller djur med skriftlig

och av SRF godkänd preliminär standard får ställas ut.

• Endast djur med av SRF godkänd fast fotring får ställas ut.

• SRF, SDK och för utlandet infört ringat djur med behörig införselhandling

§ 5 ANMÄLNINGSAVGIFT

• Kommittén beslutar om anmälningsavgifter för utställning.

§ 6 VAL AV DOMARE

• Kommittén väljer domare.

• Valda domare skall vara godkända av SRF. Utbildade domare från andra länder kan väljas.

§ 7 CHEFSDOMARE

• Till nationalutställningen skall en chefsdomare utses.

• Chefsdomare utses av förbundsstyrlsen.

§ 8 INBJUDAN

• Inbjudan att delta i utställning sker genom annons i SRF:s tidskrift och/eller utskick till medlemmarna.

§ 9 RÄTT ATT UTSTÄLLA DJUR

• SRF:s medlemmar har rätt att ställa djur.

• Medlem ansluten till landsorganisation jämförbar med SRF och tillknuten Europaförbundet har

rätt att ställa ut djur.

• Deltagande i utställning sker genom skriftlig anmälan.

§ 10 ENTRÉAVGIFT

• Kommittén beslutar om entréavgiftens storlek, för nationalutställning med samråd med FS.

§ 11 TILLSTÅND

• Kommissarien skall anmäla utställningen till polismyndighet.

§ 12 INFORMATION

• På nationalutställning skall SRF:s informationsansvariga tillhandahålla information om SRF:s

verksamhet.

• Övriga utställningar av utställningskommittén.

§ 13 ANM. MOT KOMMITTÉN

• Anmärkning mot kommittén skall skriftligen avlämnas till SRF:s eller LA:s styrelse senast 14

dgr. efter utställningens sista dag.

• Styrelsen beslutar i ärendet.

• Eventuellt överklagande kan göras hos SRF:s årsstämma.

§ 14 DJUREN FÖRE OCH UNDER UTSTÄLLNINGEN

• Burarna förses med strö.

• Till ankor och gäss bör halm och grus användas.

• Djuren skall ha tillgång till en halv giva foder och vatten vid ankomst till utställningen. Fullvärdigt

foder och vatten resten av utställningstiden.

• Värpta ägg tillfaller utställningen och skall borttagas ur burarna och förstöras av kommittén

utsedd/utsedda personer.

• Speciell plats måste anordnas för sjuka djur.

• Sundhetskontroll av djuren före de placeras i burarna av kommittén utsedd/utsedda personer.

• Djuren placeras i utställnings burar av utställningskommittén utsedd personal.

• Ras, kön eller färg enligt anmälan får inte ändras.

• Ägaren skall ha möjlighet att besöka utställningen i samband med inlämning av djur.

§ 15 KATALOG

Utställningskatalog skall upprättas och uppställas enligt följande:

• Dvärghöns lätt ras.

• Dvärghöns tung ras.

• Stora höns lätt ras.

• Stora höns tung ras.

• Ankor och gäss.

• Kalkoner och pärlhöns.

• Prydnadsfjäderfä.

• Voljärer.

• Äggsamling.

Inom avdelningarna skall raserna ordnas enligt följande:

• Svenska raser.

• Övriga raser i bokstavsordning.

Varje ras börjar med de enfärgade i följande ordning:

vit, svart, gul, blå, pärlgrå och röd, därefter följer de tecknade.

Katalogen får inte utlämnas eller försäljas förrän bedömningen är avslutad.

§ 16 ANMÄLAN AV DJUR VOLJÄR OCH ÄGGBEDÖMNING

• Anmälan skall ske skriftligt.

• Anmälningsavgiften skall insättas på SRF:s eller LA:s konto inom föreskriven tid.

• För sent inkommen anmälan och anmälningsavgift godtas ej.

§ 17 GRUPPINDELNING

Varje avdelning ( se § 15 ) indelas i grupper om förslagsvis 10 ( 8-14 ) djur. Varje grupp skall om

möjligt bestå av samma ras och färg. Är fler än 14 djur anmälda av samma ras och färg skall de

utgöra en grupp. Består en grupp av fler än 60 djur skall den delas enligt följande: tuppar/hanar skall

utgöra en grupp och hönor/honor skall utgöra en grupp.

Voljärer utgör en grupp och äggsamling en grupp.

§ 18 BEDÖMNING

• Endast djur enligt § 4 kan bedömas.

• Endast bedömningskort upptagna i standarden eller av FS godkända får användas.

• Varje grupp skall bedömas av en domare.

• Domare skall ges möjlighet att ostörda utföra sitt arbete.

• Följande gäller om djur felanmälts, felplacerats, har felaktig ring eller anlänt för sent.

1. Helt fel ras. Ingen bedömning. Anteckning på kortet: kan ej bedömas, fel ras.

2. Stor ras insatt som dvärg eller tvärt om. Bedöms.( stort djur insatt som dvärg måste ev. flyttas

till en större bur ).

3. 1.0 insatt istället för 0.1 eller tvärt om. Bedöms. Anteckning på kortet: fel anmält, kan ej erhålla

HP.

4. Rätt ras och kön men fel färg. Bedöms. Anteckning på kortet: fel anmält, kan ej erhålla HP.

5. Felringat djur. Bedöms. Anteckning på kortet: fel ring, kan ej erhålla HP.

6. Märkt djur, extra fotring eller dylikt. Bedöms ej. Anteckning på kortet: djuret märkt kan ej

bedömas.

7. Ej anlänt djur. Anteckning på kortet: saknas.

8. För sent anlänt djur, bedöms och tilldelas pris om bedömningen inte är påbörjad i gruppen. Är

bedömningen påbörjad bedöms djuret. Anteckning på kortet: för sent anlänt, kan ej erhålla HP.

( djuret insätts av någon i kommittén ej av ägaren ).

9. Sjukt djur och eller med ohyra, eller äggsamlingar avlägsnas från buren genom kommitténs

försorg.

10. Endast kommitté medlemmar eller person med kommitténs tillstånd får ta ut djur ur burarna.

§ 19 DOMARNA

Domarna skall vid bedömning:

• Anteckna djurets ringnummer, ringens storlek, årtal och slutpoäng med kulspetspenna. På bedömningskortet

motivera sin bedömning. Skriftligt meddela kommittén om misstanke om fusk

eller annan otillåten handling föreligger enligt § 26.

• Utse det antal hederspristagare plus ett reservdjur, som behövs i gruppen.

• För övrigt gäller:

• Domare får ej bedöma den ras och färgvarietet hon/han själv eller någon annan nära anhörig

utställer.

• Domare får inte före bedömningens avslutning mottaga eller ge information om vem som är

utställare av utställt djur.

• Om domare summerat fel på kortet och ej finns kvar på utställningen, träder chefsdomarens

rättigheter in att summera kort.

§ 20 CHEFSDOMARES ARBETSUPPGIFTER VID NAT.UTST. ELLER

LIKNANDE UTST.

• En chefsdomares huvuduppgift är att samordna bedömningen och arbeta för likvärdig bedömning

mellan domare. Då domare vill utdela 96 poäng eller högre skall de rådgöra med chefsdomaren

om poängtilldelningen. Chefsdomaren kan inte ändra utförd bedömning, med mindre än

att den är gjord i strid mot standarden.

• Chefsdomaren kan rätta felsummerat kort. Poängkortets slutsumma gäller. Chefsdomaren skall

ha genomgång med domarna innan utställningen.

§ 21 HEDERSPRISFÖRTECKNING OCH BÄST I RAS

• Hedersprisförteckning och Bäst i ras skall upprättas och fastställas innan bedömningen är

avslutad.

• Speciella hederspriser enligt givarens bestämmelser. Givarens bestämmelser meddelas kommittén

skriftligt.

• Har inte givaren meddelat någon bestämmelse ingår priset i hedersprisförteckningen.

§ 22 KOKARDER, PRISER OCH DIPLOM

• Endast djur som vid bedömningen erhållit 90 poäng kan tilldelas kokard och pris eller diplom.

• Utställningskommittén skall tillse att det antal kokarder och priser som behövs finns tillgängligt.

§ 23 RANGORDNING

Hederspris tilldelat djur skall vid placering i hedersprisförteckning, inom varje avdelning

(se § 17), placeras enligt följande:

1. Högst poäng.

2. Är ställningen lika går tecknat djur före enfärgat.

3. Är ställningen fortfarande lika går tupp/hane före höna/hona.

4. Är ställningen fortfarande lika gäller högst poäng för typ och helhetsintryck.

5. Är ställningen fortfarande lika gäller högst poäng för färg och teckning.

6. Ät ställningen fortfarande lika avgör skiljedomare ( chefsdomare ), om denna inte finns tillgänglig,

lottning.

Vid LA-utställning kan hedersprisförteckningen, uppställas för alla djur utan hänsyn till avdelning.

§ 24 PRISUTDELNING VID NATIONALUTSTÄLLNING

Vid prisutdelning skall följande ordning gälla:

1. Europeiska förbundets medalj.

2. Svensk champion senior.

3. Svensk champion junior.

4. Skandinaviska plaketten.

5. Blå/Gul Svensk Mästare.

6. SRF:s vandringspriser och Blå band (utdelas avdelningsvis)

7. SRF:s medaljer ( utdelas avdelningsvis )

Ovanstående priser kan endast utdelas till SRF:s ringade djur enligt bestämmelser från

Europaförbundet och Skandinaviska förbundet.

8. Övriga länders championat och priser.

9. Skänkta priser.

10. Alla typer av HP och Bäst i ras.

11. Juniorpriser.

Efter avslutad prisutdelning kan prislistan ej ändras.

§ 25 MÄRKNING, PUTSNING

• Tillåten märkning, hålmärkning mellan tårna.

• Tillåten putsning: tvättning, ingnidning av färglös olja eller dylikt av näbb, ben och tår.

• Avlägsnande av små fjädrar som stör teckningsbild eller korrekta färgfältsgränser, samt dun på

ben och tår.

§ 26 OTILLÅTEN HANDLING OCH PÅFÖLJD

Följande handling straffas:

1. Färgning, bortklippning eller klistring av fjädrar, som kan leda till förbättring av fjäderskrud.

2. Bortklippning av defekter på kam eller sporre på höna.

3. Falsk utvidgad, färgad avklippt eller sammanlödd ring.

4. Otillåten märkning och putsning

• Anledning till misstanke om fusk eller påvisbart fusk anmält av domare eller annan person

delges utställningskommittén skriftligt.

• Utställningskommittén skall till SRF:s styrelse rapportera om fusk, senast 14 dagar efter utställningens

sista dag.

• SRF:s styrelse fastställer straff enligt SRF:s stadga.

• Varje försök att vilseleda domare i syfte att tjäna poäng döms såsom fullbordad handling till

avstängning upp till två år.

§ 27 FÖRSÄLJINING

• Försäljningsavdelning bör anordnas.

• Kommittén utser personer som ansvarar för försäljningsavdelningen.

• Endast utställare får sälja djur.

• Försäljningsavgift skall erläggas för varje försålt djur.

• Kommittén beslutar om försäljningsavgiften.

• Endast djur enligt § 4 får säljas på försäljningsavdelningen.

• Djuren skall vara granskade av domare utsedd av utställningskommittén.

• Endast friska djur får säljas.

§ 28 FÖRSÄLJNING AV UTSTÄLLT DJUR

• Djur till salu och prisuppgift kan anges i anmälan. Till salu och pris införs i katalog.

• Djur kan anmälas till salu efter bedömning. Anmälan görs i försäljningsavdelningen.

• Till salu och prisuppgift anslås av försäljningsansvariga på djurets bur.

• Försålt utställningsdjur får inte avhämtas före ordinarie avhämtningstid utan särskilt tillstånd av

kommissarien.

Reglemente för SRF:s Vandringspris

För tävlan om SRF:s vandringspriser och blå band gäller följande:

§ 1

Tävlan om SRF:s vandringspriser sker vid SRF:s Nationalutställning eller utställning som kan

komma att ersätta denna.

§ 2

Endast SRF:s medlemmar kan tävla om vandringspriser.

§ 3

Tävlan om SRF:s vandringspriser omfattar en tid av tio år.

• De årtal som ingår i tidsperioden beslutas av SRF:s årsstämma.

• Uppfödare som vunnit vandringspriset inom samma avdelning flest gånger nämnda period får priset.

• Har vid årsperiodens slut två eller fler uppfödare vunnit inteckningar i priset lika många år

vardera skall dessa tävla om priset ytterligare ett år.

• Den vid nämnda två eller flera uppfödare som vinner priset får vandringspriset detta elfte extra

år. Skulle ingen av dessa ställa ut sker lottning mellan dem om vem priset skall tillfalla.

§ 4

Inom varje avdelning tävlas om endast ett SRF:s vandringspris.

Varje avdelning omfattar följande djur.

• Dvärghöns lätt ras

• Dvärghöns tung ras

• Stora höns lätt ras

• Stora höns tung ras

• Ankor och gäss

• Kalkoner och pärlhöns

• Prydnadsfjäderfä

Till avdelningen kalkoner och pärlhöns hör inte vildformerna av dessa utan de hör till prydnadsfjäderfä.

§ 5

Endast uppfödare av utställt djur kan vinna inteckning i vandringspriserna och slutligen tilldelas dem.

§ 6

Uppfödare är den medlem som enligt SRF:s ringjournal är antecknad för den ring djuret bär.

§ 7

Med högst bedömda djuret i varje avdelning vinner inteckning i vandringspriset och erhåller diplom,

blå band och kokard för dessa priser.

• Skulle 95 poåäng inte ha uppnåtts av något djur i en avdelning utdelas inte ovan nämnda pris.

• Utebliven utdelning enligt ovan förlänger inte tidsperioden för vandringspriset inom avdelningen.

§ 8

Med högst bedömda djur menas det djur som i sin avdelning fått högsta poängsumma.

• Skulle två eller flera djur ha lika poängsumma vinnder det djur som är tecknat.

• Är ställningen fortfarande lika vinner tupp (hane) före höna (hona).

• Är ställningen fortfarande lika vinnder det djur som har högst poäng för typ och helhetsintryck.

• Är ställningen fortfarande lika vinnder det djur som har högst poäng för färg och teckning.

• Är ställningen fortfarande lika avgör en skiljedomare, om denne ej finns tillgänglig, lottning.

§ 9

Inteckning av vandringspris.

• Varje år som uppfödare vinner vandringspris erhåller han/hon en inteckning i vandringspriset.

• Denna inteckning utgörs av att hans/hennes namn och årtal för det år inteckningen vunnits

ingraveras på vandringspriset.

• Vinnaren av vandringspriset får mottaga och till nästa års utställning gravera det och förvara

det. (SRF står för graveringskostnaden.)

• Till varje utställning skall fjolårsvinnaren av vandringspriset i god tid och i fullgott skick återlämna

priset till utställningskommittén.

§ 10

Diplom, blå band och kokard.

• Högst bedömda djur enligt § 8 tilldelas diplom, blå band och kokard.

• Diplom, blå band och kokard tilldelas utställaren av vinnande djur för alltid.

§ 11

Inköpta och utställda djur.

• Är vinnande djur inköpt och utställt av köparen erhåller uppfödaren av detta, inteckningen i

vandringspriset och utställaren får diplomet, blå bandet och kokarden.

• Vandringspris och inteckning i det kan tilldelas postumt.

• Inteckning i vandringspris kan inte tilldelas uppfödaren av vinnande djur om han inte är medlem

i SRF. I detta fall diskvalificeras djuret från tävlan om priset.

§ 12

Tvister och klagomål med anledning av vandringspris, inteckning i dem, diplom, blå band och

kokard handlägges enligt § 13 i SRF utställningsreglemente.

Reglemente för SRF:s Medaljer

För tävlan om SRF:s medaljer gäller följande:

§ 1

Tävlan om och tilldelandet av medaljer sker vid SRF:s Nationalutställning eller utställning som kan

komma att ersätta denna.

§ 2

Endast SRF:s medlemmar kan tävla om och tilldelas medaljer.

§ 3

Medaljerna tilldelas de tre bästa grupperna inom varje avdelning utställda djur.

Varje avdelning omfattar följande djur.

• Dvärghöns lätt ras

• Dvärghöns tung ras

• Stora höns lätt ras

• Stora höns tung ras

• Ankor och gäss

• Kalkoner och pärlhöns

• Prydnadsfjäderfä

Till avdelningen kalkoner och pärlhöns hör inte vildformerna av dessa utan de hör till prydnadsfjäderfä.

§ 4

Medaljer kan endast tilldelas grupper om en tupp/hane och två hönor/honor.

§ 5

Djur i varje grupp skall vara av samma ras, färg och teckning.

§ 6

Samtliga djur i gruppen skall vara anmälda och utställda i ett namn.

§ 7

Samtliga djur i gruppen skall vara ringade med endast en uppfödares ring.

§ 8

Endast uppfödaren av en utställd grupp kan vinna och tilldelas medalj.

§ 9

Uppfödare är den medlem som enligt SRF:s ringjournal är antecknad för de ringar djuren bär.

§ 10

De tre djuren i varje grupp skall var för sig ha tilldömts minst 92 poäng.

§ 11

Medaljer tilldelas de tre bästa grupperna inom varje avdelning vilka erhåller guld- silver- respektive

bronsmedalj.

§ 12

Med bästa grupp avses den grupp vars djur fått högsta sammanlagda poängsumma.

• Skulle två eller flera grupper ha lika poängsumma vinner den grupp som består av tecknade djur.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp som har det högst bedömda enskilda djuret.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp vars poängsumma för typ och helhetsintryck

är högst.

• Är ställningen fortfarande lika vinner den grupp vars poängsumma för färg och teckning är högst.

• Är ställningen fortfarande lika avgör en skiljedomare, om denne inte finns tillgänglig, lottning.

§ 13

Inköpta och utställda djur.

• Är medaljvinnande djur inköpt och utställt av köparen tillfaller medaljen,

 

men utställaren

erhåller kokarden

 

 

 

.

• Medalj kan tilldelas postumt.

 

• Medalj kan ej tilldelas uppfödare som ej är medlem i SRF. I detta fall diskvalificeras gruppen

 

från tävlan om medaljen.

 

 

§ 12

Tvister och klagomål angående medaljer handlägges enligt § 13 i SRF utställningsreglemente