Stadgar

Stadgar för

Svenska Rasfjäderfäförbundet

Stadgar för Svenska Rasfjäderfäförbundet
Antagna vid förbundstämma 2011.


Svenska Dvärghönsklubben beslöt vid sitt årsmöte i april 1975, att dess verksamhet under namnet Svenska
Rasfjäderfäförbundet skulle omfatta alla rasfjäderfän. Till dessa räknas dvärghöns, stora höns, ankor,
gäss och kalkoner samt alla arter av prydnadsfjäderfä, som inte organiseras av Svenska Duvavels-föreningen
och Svensk Fågelhobby. Svenska rasfjäderfäförbundet (SRF) – rasfjäderfäägarnas riksorganisation – är
det centrala organet för den sammanslutning av ideella föreningar, som ingår i SRF. Dessa föreningar – i
fortsättningen benämnda klubbar - är lokalklubbar och specialklubbar. SRF:s och klubbarnas verksamhet
regleras av Förbundstadgar för SRF, Lokal och Specialklubbstadgar, samt av SRF utfärdade bestämmelser
och föreskrifter.


SAKREGISTER


UPPGIFT § 1

VERKSAMHET § 2

Organisation § 3

Förbundet § 4

MEDLEMSKAP § 5

Registrering § 6

Giltighet § 7

Uteslutning mm. § 8

MEDLEMSAVGIFT § 9

TIDSKRIFT § 10

Sammansättning § 11

Tidpunkt och kallelse § 12

Dagordning § 13

Beslutmässighet § 14

Motioner § 15

VALBEREDNING § 16

Extra Förbundstämma § 17

Förbundstyrelse § 18

Kallelse § 19

Beslutmässighet § 20

Åligganden § 21

Ekonomisk förvaltning § 22

Firma § 23
Revision § 24

Berättelse § 25

Stadgeändring § 26
UPPLÖSNING § 27

FÖRBUNDSSTÄMMA PÅFÖLJDSBESTÄMMELSER OCH BESVÄR § 28

Protokoll § 29
Klubb § 30 Verksamhetsområde § 31
Ekonomi § 32UPPGIFT § 1

För SRF och klubbarna gäller den gemensamma uppgiften att främja den Svenska rasfjäderfäaveln genom
att väcka intresse för ett bevarande av rasfjäderfän.
att främja avel av fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasfjäderfän
att informera och ge kunskap om fjäderfäns rätta vård.
att i god kontakt med samhällets organ och enskilda sammanslutningar bevaka frågor av allmänt intresse
för fjäderfäägare.


VERKSAMHET § 2
För att förverkliga sin uppgift skall SRF
1. genom utgivandet av ett medlemsblad med minst fyra nummer per år bedriva allmän
informations- och upplysningsverksamhet i frågor om rasfjäderfän och rasfjäderägande.
2. ansvara för att utställningar – varav en årlig riksutställning – anordnas.
ansvara för utbildning av domare och övriga funktionärer vid utställningar, ansvara för
auktorisation av domare samt föra register för auktoriserade domare
3. tillhandahålla medlemmarna fasta fotringar för individmärkning av fjäderfän samt föra
register över försålda ringar ( med medlem avses här fysisk person )
4. medverka vid och stödja forskning och försök av betydelse av rasfjäderfä.
5. följa rasfjäderfäavelns utveckling inom och utom landet samt bevaka svenska intressen
beträffande rasfjäderfäaveln i internationella sammanhang.
6. verka för att nya klubbar bildas, inspirera, stödja och följa klubbarna i dess verksamhet
samt medverka till god sammanhållning mellan klubbarna.


ORGANISATION § 3
SRF:s verksamhetsområde omfattar hela Sverige. SRF är en sammanslutning av lokal –
specialklubbar ( klubbar ).
Lokalklubb är organ för SRF:s lokala verksamhet och har geografiskt avgränsat område.
Specialkubb har till ändamål att verka för avel av vissa fjäderfä eller grupp av varandra närstående eller för
visst ändamål använda raser. Vidare lämnar specialklubb råd och anvisningar i avelsfrågor samt anordnar
utställning för sina raser.
Verksamhet i lokal – specialklubb bedrives enligt av förbundsstämma fastställd normalstadga för klubbarna.
SRF:s styrelse beviljar klubb rätt att ingå i SRF och skall godkänna av klubb antagen stadga.


FÖRBUNDET § 4
SRF:s högsta beslutande organ är Förbundsstämma. Denna utgöres av ombud för klubbarna,
enskilda medlemmar och ledamöterna i SRF:s styrelse.
Ombud skall erlagt årets medlemsavgift till SRF. Förbundsstämma väljer SRF ( FS ), samt utgör förbundets
verkställande organ.


MEDLEMSKAP § 5
SRF:s medlemmar utgöres av betalande, och hedersmedlemmar.
Till medlem antages inom eller utom landet bosatt fysisk och juridisk person, registrerad förening, skola
och annan sammanslutning.
Till hedersledamot må SRF kalla fysisk person, som på ett förtjänst fullt sätt främjat SRF:s syften.
Medlem är skyldig efterkomma de bestämmelser, som utfärdats av Förbundsstämma och FS.


REGISTRERING § 6
Medlemsregistrering sker av kassaförvaltaren vid mottagandet av fastställd avgift. Medlemmen väljer själv
en moder – lokalklubb eller en moder – specialklubb, dit medlemsavgiften skall betalas. Byte av moderklubb
kan endast ske vid inbetalning av årsavgift.


GILTIGHET § 7
Medlemskap vinnes av var och en, som erlägger en årsavgift.
Som juniormedlem räknas ungdom mellan sju och sjutton år.
Barn yngre än sju år kan ej beviljas medlemskap. Medlemskap gäller under det kalenderår, för vilket
medlemsavgift erlagts.
Medlemskap upphör, då medlem begärt sitt utträde ur SRF, ej erlagt fastställd medlemsavgift eller blivit
utesluten. För val till funktion inom SRF krävs medlemskap i SRF. Till förtroendeuppdrag är endast fysisk
person med hemortskommun i Sverige valbar.


UTESLUTNING § 8
Medlem, som motarbetar SRF eller vägrar att följa dess stadga och beslut, kan varnas, avstängas eller
uteslutas. Beslut om avstängning skall vara tidsbegränsat och omfatta högst två år.
Beslut om varning, avstängning och uteslutning fattas av FS. Beslut om avstängning eller uteslutning kan
fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle yttra sig. Beslut om varning, avstängning och
uteslutning skall omedelbart delges medlemmen genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Besvärsinstans skall anges. Medlem som vägrar kvittera ut beslutet, har därmed förlorat sin besvärsrätt.
Varnad avstängd och utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande Förbundsstämma.


MEDLEMSAVGIFT § 9
Medlemsavgift består av förbundsavgift.
Medlemsavgift fastställes av ordinarie Förbundsstämma för tiden fr.o.m. närmast följande kalenderår och
ett år framåt.
Förbundsavgift erlägges för:
A. Helbetalande medlem, som omfattar en person, ett namn.
B. Familjemedlemmar, som omfattar två personer, båda fyllda 18 år, tillhörande samma hushåll och
boende på samma adress med eller utan barn, eller ensamstående med barn.
C. Ungdomsmedlem, som omfattar ungdom fr.o.m. det kalenderår personen fyller sju år
t o m det kalenderår denne fyller sjutton år.
Avgift till klubb utbetalas av förbundskassör till klubb minst två gånger per år.


TIDSKRIFT § 10
Helbetalande medlem, familjemedlem ( 1 exemplar/avgift ), hedersledamot och ungdomsmedlem erhåller
förbundets tidskrift.


FÖRBUNDSSTÄMMA § 11
Förbundsstämman består av ombud för klubbar enskilda medlemmar och ledamöterna i SRF:s styrelse.
Varje klubb representeras av ett ombud, som tillhörde klubben den 31 Dec. året före Förbundsstämma.
Detta ombud röstar för klubbens medlemmar som tillhörde densamma den 31 december året före Förbundstämman.
Klubb som inte följt åligganden enligt § 17.11 i klubbstadgan har inte rösträtt.
FS upprättar röstlängd.
Mandattiden för ombud är ett år från och med Förbundsstämma till nästa Förbundsstämma.
SAMMANSÄTTNING
Ombud jämte erforderligt antal suppleanter utses av respektive klubb. Vid Förbundsstämma äger detta
ombud rösträtt.
Ledamot eller suppleant i SRF:s styrelse må utses till ombud. Medlem under 18 år är ej valbar som ombud.
Alla SRF-medlemmar äger rätt att närvara vid Förbundsstämma med röst - yttrande och förslagsrätt.
En röst per varjeförbundsbetalning.
FS äger rätt att därutöver inbjuda annan person till Förbundsstämma. Sådan person har yttranderätt. Om
FS finner lämpligt må även pressen beredas möjlighet att följa förhandlingar vid Förbundsstämma.


TIDPUNKT OCH KALLELSE § 12
Förbundsstämma sammanträder årligen under april månad. Kallelse till Förbundsstämma utfärdas av FS,
dels genom meddelande i SRF:s tidskrift och dels genom särskild kallelse direkt till klubbarna senast 50
dagar före Förbundsstämma med angivande av datum och ort för stämma. Till kallelsen fogas förslag till
dagordningen samt därtill tillhörande handlingar.


DAGORDNING § 13
Vid Förbundsstämma skall förekomma
1. fastställande av röstlängd.
2. val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera
3. fråga om Förbundsstämman blivit i behörig ordning utlyst.
4. val av ordförande och vice ordförande att leda Förbundsstämmans förhandlingar samt anmälan om
FSs val av protokollförare.
5. fastställande av dagordning.
6. FSs berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar.
8. fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
9. fråga om ansvarsfrihet för FS ledamöter.
10. fastställande av budget för de två följande verksamhetsåren eller för det närmast följande verksamhetsåret
med uppdrag till FS att justera sista årets budget.
11. fastställande av riktlinjer för verksamheten under den kommande 2 – årsperioden.
12. fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår.
13. val av
a. ordförande i SRF
b. ordinarie ledamöter i FS
c. suppleanter i FS med angivande av den ordning, i vilken suppleanterna har att tjänstgöra ( jfr § 21 ).
d. två revisorer och två revisorsuppleanter.
e. valberedning.
14. fråga om omedelbar justering av punkten 13.
15. anmälan om FS utsedda representanter i myndigheter och organisationer, till vilka SRF är anslutet
eller äger utse representation.
16. beslut om ärende att hänskjutas till FS avgörande.
17. avgivna motioner.
18. ärenden, som av FS hänskjutits till Förbundsstämma för avgörande eller i övrigt upptagits på dagordningen.
FSs ordförande, vid förfall av denna, vice ordföranden, öppnar Förbundsstämman, vid
förfall även för denne utser FS annan ledamot.


BESLUTSMÄSSIGHET § 14
Förbundsstämma är beslutmässig med det antal ombud, som efter stadgeenlig kallelse deltar stämman.
Ombud, som anmält förhinder att närvara vid under Förbundsstämma företaget upprop men senare
anländer, skall ändock upptagas i den röstlängd som fastställes av stämman. Röstning sker öppet. Vid val
skall sluten omröstning ske, om så begäres.
Beslut fattas utom i frågor, som anges i § 27 och § 28, med absolut enkel majoritet (mer än 50% av avlagda,
godkända röster) Om antalet röster är lika, vinner den mening, som biträdes av mötesordförande
vid Förbundsstämman utom vid val då lottning sker.
Väckes vid Förbundsstämma förslag till ärende, som inte finns upptaget på dagordningen, må ärendet –
om stämman beslutar – upptages till överläggning med ej till beslut.
I ärenden av brådskande natur eller av sådan art, att Förbundsstämma ej anses behöva sammankallas, må
beslut fattas genom skriftlig omröstning utan att stämman sammanträder. För att beslut skall anse fattat,
skall antalet i omröstningen deltagande ombud överstiga hälften av hela antalet ordinarie ombud. Fattat
beslut skall protokollföras och delgivas FS och samtliga ombud.


MOTIONER § 15
Rätt att avgiva motion till Förbundsstämma tillkommer medlem och klubb. Motion skall skriftligen och
senast den 31 december året före stämman vara angiven till FS.


VALBEREDNING § 16
Valberedning väljes av Förbundsstämma och består av två ledamöter, vara en sammankallande, jämte två
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes för en tid av ett år. Valberedningen har att till Förbundsstämman
avgiva förslag till de val, som enligt § 14: 13 a - f skall förekomma vid stämma.
Valberedningens förslag till val skall senast 60 dagar före ordinarie Förbundsstämma var ingivit till FS.


EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA § 17
Extra Förbundsstämma sammanträder på begäran av FS, Förbundsstämmas valda revisorer eller då minst
en tredjedel av klubbarna skriftligen begärt detta. Om extra stämma begärts av revisorerna eller klubbarna
skall den sammanträda inom 60 dagar. Kallelse till extra stämma utfärdas av FS senast 14 dagar före sammanträdet
och sker genom särskild skrivelse till FS och ombud. För extra Förbundsstämma gäller i övrigt
tillämpliga delar vad ovan § 1, 12 och 15 sagts som förbundsstämma.


FÖRBUNDSSTYRELSE § 18
FS består av ordförande, vice ordförande samt därutöver minst fem ordinarie ledamöter jämte minst tre
suppleanter.
SAMMANSÄTTNING
Valbar till FS är medlem enligt § 7, vilken uppnått 18 års ålder. Ordföranden väljes för en tid av två år,
räknat från en Förbundsstämma till och med den stämma, då mandattiden utgår. Övriga ledamöter och
suppleanter väljes så att årligen halva antalet utse för en tid av två år. Av ledamot eller suppleant under
mandatperioden väljes vid nästa stämma ny ledamot eller suppleant efter denne för återstoden av dennes
mandatperiod ( fyllnadsval ).


KALLELSE § 19
FS sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av FSs ledamöter gör framställning härom,
är ordföranden skyldig att sammankalla FS.
Kallelse till sammanträde skall utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter minst 14 dagar före
detsamma.


BESLUTMÄSSIGHET § 20
FS är beslutmässig, om antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet förtroendevalda ledamöter.
Suppleanterna äger rätt att deltaga FSs sammanträden med yttrande och förslagsrätt. Rösträtt
tillkommer suppleant, när denne inträder i ordinarie ledamots ställe.
Suppleanterna inträder i den ordning de är valda.
Omröstning sker öppet. Som sammanträdets mening gäller den mening, som erhåller högst antalet röster
eller om röstetalet är lika. Den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. I ärenden av
brådskande natur eller av sådan art att FS ej anses behöva sammankallas må beslut fattas genom omröstning
utan att FS sammanträder. För att beslut skall anses fattat, skall antalet av i omröstningen deltagande
ledamöter överstiga hälften av antalet ordinarie, förtroendevalda ledamöter. Fattat beslut skall protokollföras
och anmälas vid nästkommande ordinarie sammanträde.


ÅLIGGANDEN § 21
FS skall
1. förvalta SRF:s angelägenheter och därvid verka för nya klubbar bildas samt fortlöpande följa och
understödja anslutna klubbars verksamhet.
2. besluta i sådana frågor, som enligt denna stadga ej skall föreläggas Förbundsstämma, som hänskjuts
av Förbundsstämma till FS för handläggning, eller som ej är av sådan vikt, att de bör föreläggas av
detta organ.
3. bereda ärenden, som skall föreläggas Förbundsstämma, som avgiva yttranden över motioner, som
ingivits till stämma.
4. verkställa Förbundsstämmans beslut.
5. fastställa tid och plats för Förbundsstämmas sammanträden.
6. senast 60 dagar före ordinarie Förbundsstämma avgiva fullständig verksamhetsberättelse över det
föregående verksamhetsåret.
7. förvalta SRF:s tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över SRF:s ekonomi, vilka vid Verksamhetsårets
slut sammanföras i bokslut, som bifogas berättelsen.
8. vid behov utse ett verkställande utskott ( VU ) bestående av erforderligt antal ledamöter inom eller
utom FS samt angiva de ärenden, i vilka VU äger utöva FSs beslutanderätt, VU är ansvarig inför FS.
9. utge SRF:s tidskrift samt utse ansvarig utgivare för tidskriften.
10. utfärda instruktioner för kassaförvaltare och övriga funktionärer.
11. meddela bemyndiganden till den eller de personer, som skall teckna SRF:s firma, vilken bemyndigande
när som helst skall kunna återkallas.
12. utse ledamöter i kommiteer, utskott m.fl. Dessa är underställda FS.
13. besluta om anslutning av klubb samt besluta om och registrera dess primära verksamhetsområde.
14. godkänna stadga och namn för klubb.
15. besluta om upplösning av klubb.
16. kalla och auktorisera funktionärer enligt gällande bestämmelser.
17. fastställa program för officiella arrangemang samt avgiva förslag till utställningsprogram.
18. besluta om SRF:s kursverksamhet Samt fastställa SRF:s utbildningsplaner.
19. upprätta förslag till regler vid utställningar m. m. att föreläggas Förbundsstämma samt
20. utse SRF:s representanter i myndigheter och organisationer, inom och utom landet, till vilka SRF
är anslutet eller äger utse representation.


EKONOMISK FÖRVALTNING § 22
FSs ledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som står under FS:s förvaltning, även för de beslut angående
medlens användning, i vika de deltagit och mot vilka de icke till protokollet antecknat avvikande mening.


FIRMA § 23
SRF:s firma tecknas av den eller de personer, som FS därtill bemyndigar enligt § 22 : 1.


REVISION § 24
SRF:s räkenskaper för det sistförflutna verksamhetsåret och bokslut skall senast 50 dagar före Förbundsstämma
tillhandahållas revisorerna.


BERÄTTELSE § 25
Revisorerna skall – efter granskning av FSs verksamhetsberättelse, räkenskaper samt protokoll för Förbundsstämmas
och FS sammanträden – senast 7 dagar före Förbundsstämma avgiva berättelse över FSs
förvaltning för tiden mellan Stämmorna. I sin berättelse skall revisorerna till – avstyrka ansvarsfrihet för
FS ledamöter.


STADGEÄNDRING § 26
Förslag till ändring av denna stadga kan väckas av FS och klubb. FSs förslag eller yttrande skall bifogad
handlingarna till den Förbundsstämma, vid vilken frågan tages upp för behandling.
Förslag till stadgeändring från klubb skall vara ingivit till Fs senast den 31 december året före Förbundsstämman.
För ändring av denna stadga fodras beslut av två på varandra följande Förbundsstämmor.
För beslut om stadgeändring fodras, att minst två tredjedelar av avgivna röster biträder förslaget.


UPPLÖSNING § 27
Förslag om upplösning av SRF kan väckas av FS, eller om minst två tredjedelar av klubbarna begär detta.
Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande Förbundsstämmor. För beslut om upplösning
fodras, att minst två tredjedelar av avgivna röster biträder förslaget. Efter upplösning skall SRF:s
behållning användas för ändamål, som sammanfaller med SRF:s syften. Beslut härom fattas av Förbundsstämma.
Om därvid icke annat bestämmes, skall SRF:s tillgångar och skulder överlämnas till Svenska Sektionen
av Världsnaturfonden WWF, att förvaltas av denna intill dess ny organisation bildas för ändamål
som motsvarar SRF. När så skett skall förvaltningen övergå till den nya organisationer. Vad gäller upplösning
av klubbar, gäller vad därom säges i dessa organs normalstadgar.


PÅFÖLJDSBESTÄMMELSER OCH BESVÄR §28
Besvär med anledning av protest vid utställning handlägges enligt fastställda regler för dessa.
Beslut, som fattas av klubbs styrelse, kan överklagas hos FS.


PROTOKOLL § 29
Protokoll från Förbundsstämmas och FS:s sammanträden samt över skriftliga omröstningar inom dessa
organ skall snarast tillställas klubbarna. FSs ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter.
Protokoll från FS tillsatta kommiteers, utskotts m fl. sammanträden skall snarast tillställas FS sekreterare.


KLUBB § 30
Stadga för klubb skall stå i överenstämmelse med av Förbundsstämma fastställda normalstadgar för respektive
organ samt var godkända av FS.


VERKSAMHETSOMRÅDE § 31
Klubbs verksamhetsområde fastställes av FS.


EKONOMI § 32
Klubb har egen ekonomisk förvaltning, för vilken respektive styrelse är ansvarig.

Stadgar för Lokal och specialföreningar under SRF

Normalstadgar för lokalklubbar och specialklubbar
inom Svenska Rasfjäderfäförbundet
Antagna vid förbundsstämma 2008 och 2009


SAKREGISTER


§ 1 UPPGIFT 

§ 2 VERKSAMHET 

§ 3 ORGANISATION

§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 5 VERKSAMHETSÅR

§ 6 Registrering 

§ 7 Giltighet 

§ 8 Uteslutning mm. 

§ 9 MEDLEMSAVGIFT 

§ 10 TIDSKRIFT 

§ 11 Sammansättning

§ 12 Tidpunkt och kallelse 

§ 13 Dagordning 

§ 14 Beslutmässighet 

§ 15 Motioner 

§ 16 VALBEREDNING 

§ 17 Extra Förbundstämma 

§ 18 Förbundstyrelse

§ 19 Kallelse 

§ 20 Beslutmässighet 

§ 21 Åligganden 

§ 22 Ekonomisk förvaltning


§ 1 SRF:s och klubbarnas verksamhet

regleras av Förbundsstadgar för SRF, lokal / specialklubb-
Stadgar samt av SRF utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Klubben har i enlighet med Förbundets stadga till uppgift att samverka med SRF och övriga klubbar.


§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sina uppgifter skall klubben bland annat:
1. Bereda medlemmar möjlighet att komma samman för att informeras om SRF, dess målsättning
och verksamhetsformer och om rätta vården om fjäderfän.
2. Verka för att medlemmarna med sina djur deltager i utställningar den årliga Nationalen samt
lokala.
3. Anordna kurser och studiecirklar för fjäderfäägare i allmänna frågor om rasfjäderfän och radfjäderfäägande.
4. Informera om myndighetsbeslut och om frivillig smittskyddskontroll.
5. Tillvarataga fjäderfäägarnas intresse inför myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet.


§ 3 ORGANISATION
Lokalklubb skall verka som representant för SRF på lokal nivå. Specialklubb har till ändamål att verka
avel för en viss fjäderfä eller grupp av varandra närstående eller för ett visst ändamål använda raser.
Årsmötet är klubbens högsta beslutande instans. Klubbens verkställande och förvaltande organ är
klubbstyrelsen i denna stadga benämnd styrelsen. För bildande av klubb krävs godkännande av
Förbundsstyrelsen.


§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE
Medlem skall ha möjlighet att vara medlem i en eller flera lokal/specialklubbar.
Medlemslista på alla SRF:s medlemmar tillsändes klubbarna en gång per år.


§ 5 VERKSAMHETSÅR
Lokalklubbarnas verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår, Specialklubbens kan vara
brutet, ( 1/7-30/6 )


§ 6 MEDLEMSSKAP
Klubbmedlem är den som betalt årsavgiften till SRF som familj, senior eller junior.
Klubbmedlem får rösta i alla val som gäller klubb. För att inneha styrelsepost i klubb, val till funktion i
SRF samt för röst på SRF:s Förbundsstämma krävs medlemskap i SRF.
Klubbmedlem är SRF – ansluten, övriga är stödmedlemmar.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbs syften, kan på förslag av styrelsen kallas av årsmötet
till hedersledamot i klubben. Medlemsavgift till Förbundet för hedersledamot erlägges av klubb.
Klubb och SRF skall gemensamt arbeta för att medlemmar skall tillhöra både SRF samt klubb
Medlem, som motarbetar klubb eller vägrar att följa dess stadga och beslut, kan varnas, avstängas
eller uteslutas. Beslut om avstängning skall vara tidsbegränsat och omfatta högst två år. Beslut
om varning, avstängning och uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om avstängning eller uteslutning
kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om varning,
avstängning eller uteslutning skall omedelbart delges medlemmen genom rekommenderat brev med
mottagningsbevis.
Besvärsinstans skall anges.
Medlem, som vägrar kvittera ut beslutet, har därmed förlorat sin besvärsrätt.
Varnad avstängd och utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte i klubb.


§ 7 REGESTRERING
Medlemsregistrering i klubb sker vid mottagandet av fastställd avgift till SRF.


§ 8 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift fastställs på SRF:s förbundsstämma.


§ 9 ÅRSMÖTE
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem, som under mötesåret fyller lägst 15 år, har rösträtt. Alla
medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt. Ledamot och suppleant i styrelsen har vid årsmöte
yttrande, - förslags – och rösträtt, dock ej rösträtt i frågor rörande granskning av styrelsens förvaltning
och revision.
Styrelsen äger rätt att därutöver inbjuda annan person till mötet. Sådan person har yttranderätt.


§ 10 TIDPUNKT OCH KALLESLE
Ordinarie årsmöte avhålles normalt i februari – mars, specialkubb äger rätt att hålla årsmöte vid annan tid.
Extra årsmöte sammanträder, då styrelsen finner detta lämpligt, på begäran av årsmötets valda revisorer
eller då minst 20 % av klubbens medlemmar skriftligen begär detta.
Styrelsen är skyldig att på begäran av FS sammankalla extra årsmöte inom 60 dagar.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet med angivande av
tid och plats för detta och sker genom särskild skrivelse till medlemmarna eller genom utlysning i
medlemsblad.
För att annat klubbmöte skall fatta beslut, ska det framgå i kallelse att beslut skall tas, och dagordning
bifogas kallelsen.


§ 11 BESLUTSMÄSSIGHET
Klubbmöte är beslutmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet.
Röstning vid årsmöte eller annat klubbmöte sker öppet, men vid personval skall det alltid vara sluten
omröstning.
Beslut fattas i frågor med undantag av det som anges i § 21 och § 22 med absolut enkel majoritet (
mer än 50 % av avlagda, godkända röster ). Vid lika röstetal, har mötesordföranden, utslagsröst.


§ 12 DAGORDNING
Vid årsmöte skall bland annat förekomma
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
5. Val av protokollförare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera protokollet.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej
deltaga).
11. Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande år.
12. Val av:
a ordförande.
b övriga ordinarie ledamöter, för vilka mandattid utgått.
c suppleanter, för vilka mandattid utgått.
d två revisorer och en eller två revisorsuppleanter.
e valberedning.
f ombud jämte suppleanter på ett år till förbundsstämma eller uppdrag till styrelsen att utse
dessa.
g kommittéer eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
13. Fråga om omedelbar justering av § 12.
14. Av medlemmar avgivna motioner jämte styrelsens yttrande över dessa.
15. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller upptagits på dagordningen.
16. Mötets avslutning.


§ 13 MOTIONER
Rätt att avge motion tillkommer varje medlem: Motionen skall skriftligen och senast den 31 december
året före årsmötet var ingiven till styrelsen, om specialkubb väljer att lägga årsmötet vid annan
tid, skall motioner inlämnas senast tio dagar före till styrelsen.


§ 14 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande och minst två ledamöter.
Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljes så att årligen halva antalet utse för en
tid av två år.
Styrelsen kan inom sig utse verkställande utskott ( VU ).


§ 15 KALLELSE
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig sammankalla styrelsen
inom 30 dagar, om minst hälften av ledamöterna begär detta.
Styrelsen kallas till sammanträde senast sju dagar före detsamma.
Styrelsen bör under året hålla minst fyra protokollförda sammanträden.
Specialklubbar bör hålla minst två protokollförda sammanträden per år.


§ 16 BESLUTMÄSSIGHET
Styrelsen är beslutmässig, då de vid sammanträdet röstberättigade närvarande är fler än hälften av
antalet ordinarie ledamöter.
Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande – och förslagsrätt.
Rösträtt tillkommer suppleant, när denna inträder i ordinarie ledamots ställe.
Omröstning sker enligt § 11.


§ 17 ÅLIGGANDEN
1. Förvalta klubbens angelägenheter.
2. Följa de anvisningar, som lämnas av FS
3. Företräda klubben inför myndigheter, organisationer m.m.
4. Bereda ärenden, som skall föreläggas klubbmöte, samt avge yttrande över inkomna motioner.
5. Verkställa klubbmötets beslut.
6. Fastställa tid och plats för klubbmöte.
7. Senast fjorton dagar före årsmötet avge verksamhetsberättelse för det sistförflutna året, vilken
skall finnas tillgänglig vid årsmötet.
8. Förvalta klubbens tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över klubbens ekonomi, vilka
vid räkenskapsåret slut sammanföras i bokslut, som bifogas verksamhetsberättelsen.
9. Vid behov utse ett verkställande utskott (VU ), VU är ansvarigt inför styrelsen.
10. Meddela myndiganden till dem eller de personer, som skall teckna klubbens firma vilka bemyndiganden
när som helst kan återkallas.
11. På tidpunkter, som fastställes av FS till förbundet insända årsmötesprotokoll, och verksamhetsberättelse
– medlemsförteckning – uppgift på samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen
ombud jämte suppleanter till förbundsstämman.
12. Fortlöpande hålla förbundet orienterat om verksamheten.
13. Protokoll för årsmöte, klubbmöten och styrelsens sammanträden skall snarast tillställas styrelsens
ledamöter, dess
14. Styrelsens åligganden.
• ORDFÖRANDEN
Det är ordföranden som skall samordna föreningens verksamhet. Han eller hon är ett slags arbetsledare
eller arbetsfördelare.
Som regel är det ordföranden som har hand om föreningens utåtriktiga kontakter.
Ordföranden bör ha kännedom om mötesledning. Det innebär kunskaper om beslutsfattande.
Det är vanligt att ordföranden är firmatecknare tillsammans med kassören
• KASSÖREN
Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar som finns på bank, postgiro och kontant.
Ansvara för den ekonomiska bokföringen.
Rapportera till styrelsen om hur ekonomin utvecklas.
Det är styrelsen som helhet som har det yttersta ansvaret för vad kassören gör.
• SEKRETERAREN
Det är sekreteraren som ser till att protokoll skrivs och blir justerade.
Har hand om föreningens arkivering, för att kunna ta fram protokollsutdrag och annat som föreningen
kan behöva.
Kalla medlemmarna till möten och styrelsemedlemmar till styrelsesammanträden.
• ÖVRIGA LEDAMÖTER
En del av dem som hör till styrelsen som ledamöter brukar inte få någon speciell titel.
Det får inte betyda att de bara har i uppgift att sitta på sammanträden och tycka.
Många föreningar har goda erfarenheter av ett system där varje ledamot har ett eget ansvarsområde.
• SUPPLEANTER
Suppleant = ersättare. Suppleanten bör delta i verksamheten på samma sätt som ledamöterna.
En suppleant har rösträtt då han eller hon tjänstgör för en frånvarande ledamot.


§ 18 EKONOMISK FÖRVALTNING
Styrelsens ledamöter.


§ 19 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigat enligt § 17 punkt 10.


§ 20 REVISION
Klubbens räkenskaper, vederbörligen avslutade, jämte protokoll från klubbmöten och styrelsens
sammanträden samt verksamhetsberättelse senast 14 dagar före årsmöte överlämnas till revisorerna
för granskning.
Revisorerna skall efter granskning av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper och protokoll
från klubbmöten och styrelsens sammanträden avgiva berättelse över styrelsens förvaltning under
verksamhetsåret. I sin berättelse skall revisorerna till eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.


§ 21 STADGEÄNDRING
För ändring av normalstadga fodras beslut två på varandra följande förbundsstämmor.
Förslag till stadgeändring kan väckas av enskild medlem, klubb eller FS.
Nu normalstadga tillställs klubb vid ändring.


§ 22 UPPLÖSNING
För upplösning av klubben fodras beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav den ena
skall vara ordinarie årsmöte. Det senare får hållas tidigast sex månader efter det första.
För beslut om upplösning fodras, att minst två tredjedelar av vid vardera mötet närvarande röstberättigade
medlemmar biträder förslaget. Nedgår klubbens medlemsantal i sådan utsträckning, att
verksamheten inte kan fortsätta ändamålsenligt eller bedrives.
Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till FS att denna förvaltas intill dess ny
klubb bildas inom verksamhetsområdet. När så skett skall förvaltningen övergå till den nybildande
klubben.